4638

ការណែនាំរបៀបចុះឈ្មោះលេង

របៀបចុះឈ្មោះ

ការចុះឈ្មោះលេងជាមួយនឹងវេបសាយ DIG88 យើងខ្ញុំ គឺជារឿងងាយស្រួលបំផុត។ ប៉ុន្តែដើម្បីអោយមានភាពកាន់តែងាយស្រួលទៀតនោះ យើងខ្ញុំសូមធ្វើការណែនាំដូចខាងក្រោមនេះតទៅ៖

សំណួរ៖​ តើត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះ ដើម្បីអាចចុះឈ្មោះលេងជាមួយនឹងវេបសាយDIG88 បាន?

ចម្លើយ៖ ដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង DIG88 គឺអ្នកគ្រាន់តែមានលេខទូរស័ព្ទផ្ទាល់ខ្លួន សារអេឡិចត្រូនិច (អ៊ីមែល) និងគណនីធនាគារណាមួយ គឺជាការស្រេច (Wing, ABA Bank, ACLEDA BANK, Pi Pay)។

សូមស្វែងរកកន្លែងចុះឈ្មោះ ដែលនៅខាងលើនិងខាងស្តាំ រួចចុះ "ចុះឈ្មោះ" ដើម្បីបំពេញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកគឺជាការស្រេច។


បន្ទាប់ពីអ្នកបំពេញព័ត៏មានរួចរាល់ហើយ សូមចុចលើពាក្យថា "ដាក់ស្នើរ" ពេលនោះការចុះឈ្មោះរបស់អ្នកគឺទទួលបានជោគជ័យ។

ជំហានទី២


សូមបំពេញព័តមានផ្ទាល់ខ្លួនអោយបានត្រឹមត្រូវរួចដាក់ស្នើរជាការស្រេច។

របៀបដាក់ប្រាក់សូមបំពេញចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកចង់ធ្វើការចូលលេងជាមួយនឹងវេបសាយយើងខ្ញុំរួចដាក់ស្នើរគឺជាការស្រេច។

សូមបំពេញចំនួនទឹកប្រាក់អោយបានត្រឹមត្រូវរួចចុចពាក្យ "ដាក់ស្នើរ" គឺជាការស្រេច។


messager
telegram
X
X
X