5869

ហិរញ្ញវត្ថុ

ភាពជោគជ័យនិងទ្រព្យសម្បត្តិទៅដល់អ្នកដែលដេកលក់ក្រោកពីព្រលឹមដើម្បីមើលទីផ្សារភាគហ៊ុន

អ្នកចង់ទទួលបានជោគជ័យ? អ្នកចង់ក្លាយជាអ្នកមាន? អ្នកចង់ទិញឡាន Rolls Royce ថ្មី? អ្នកចង់ទៅរស់នៅក្នុងវីឡាមួយ។ តើអ្វីដែលអ្នករង់ចាំ? ចាប់ផ្តើមការវិនិយោគរបស់អ្នកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនិងអនុញ្ញាតឱ្យទទួលបានភាពជោគជ័យរបស់អ្នកបានមកដល់អ្នក។

លេងល្បែងហិរញ្ញវត្ថុ

messager
telegram
X
X
X